AVERY
主页 应用 库存 配件 咨询 接线 中文 ENG
launch missiles

ISO9001:2015 认证公司

chemical reactor

ISO9001:2015 认证公司

barometric

ISO9001:2015 认证公司

hydraulic

ISO9001:2015 认证公司

tank level monitoring

ISO9001:2015 认证公司

power generation

ISO9001:2015 认证公司

Pneumatics

ISO9001:2015 认证公司


🎡 引脚_连接

我们可以提供有竞争力的灵活解决方案来满足您的传感器需求。您还将看到我们传感器的消费产品系列,包括轮胎压力计。 如果您对我们的压力传感器产品感兴趣并想了解更多信息,请通过电子邮件联系我们:info@averyinstrument.com

艾韦利标准插针连接
Supply ⏩ 5VDC 14_30V 3_5VDC 5VDC 14_30V 3_5V
Output mV
(4_Wires)
Voltage (3_Wire) Current (2_Wire) Digital
10mV/V
8mV/V
2mV/V
0-xV
1-xV
0.5-2.5V 0.5-4.5V
Ratiometric
4-20mA I2C 0.5-2.5V
Cable/Wires
Red
Black
Green
White
Yellow
+V
-V
+S
-S
 
+V
-V

+S
 
+V
-V
 
 
 
+V
-V
SCL
SDA
 
Din43650-A Pin1
Pin2
Pin3
Wide_Pin
+S
-V
+V
-S
+V
-V
+S
 
+V
-V
 
 
+V
-V
 
 
Din43650-C Pin1
Pin2
Pin3
Wide_Pin
-S
-V
+V
+S
+S
-V
+V
 

 -V
+V
 

 -V
+V
 
Packard Metripack 150 PinA
PinB
PinC
-V
+V
+S
-V
+V
 
-V
+V
 
Deutsch DT04
3Pin
PinA
PinB
PinC
+V
-V
+S
+V
-V
 
+V
-V
 
Deutsch DT04
4Pin
Pin1
Pin2
Pin3
Pin4
+V
-V
+S
-S
+V
-V
+S
 
+V
-V
 
 
+V
-V
 
 
M12x1
4Pin
Pin1
Pin2
Pin3
Pin4
+V
+S
-S
-V
+V

-V
+S
+V

-V
 
+V

-V
 
M12x1
5Pin
Pin1
Pin2
Pin3
Pin4
Pin5
+V
+S
-S
-V
 
+V

-V
+S
 
+V

-V
 
 
+V

-V
 
 
Bendix Connector
6-Pin
PinA
PinB
PinC
PinD
PinE
PinF
+V
+S
-S
-V
 
 
+V
+S

-V
 
 
+V
-V
 
 
 
 
+V
-V
 
 
 
 

***
Voltage Input +V
Ground -V
Signal Output (+) +S
Signal Output (-) -S


保修条款

🔮 工艺 - Avery Instrument Limited(AVERY)的压力传感器向原始购买者提供有限的一年保修期。AVERY将免费更换或修理任何有缺陷的传感器。此保修不适用于已经被修改、滥用、忽视或安装在应用超过已发布额定值的单位;标签丢失、损坏或在退还时无法辨认的情况。
安装/应用 - 购买者负责传感器与介质的兼容性、功能适用性以及正确的安装。